O Programu

IPARD II PROGRAM Evropske unije je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine – dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren i od EU i od strane R.Srbije. Program donacija se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede i zašite životne sredine, Uprave za agrarna plaćanja (www.uap.gov.rs).

Konkursi za donacije se raspisuju jednom godišnje. Ukupan budžet je 229.970.558 Eur.

Aktuelni su sledeći pozivi za donacije:

 • MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Ukupan budžet je 101.386.667 Eur.

 • MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i prodaje poljoprivrednih i proizvoda ribarstva.

Ukupan budžet je 82.946.667 Eur.

 • MERA 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

Ukupan budžet je 23.333.333 Eur.

Visina donacija je definisana za svaku meru ponaosob i prema dodatnim kriterijumima, a okvirno se kreće od 50-70% od vrednosti investicije. Donacije se daju retroaktivno tj. korisnik prvo treba da potroši novac (sopstveni ili iz kredita) i da realizuje investiciju pa nakon toga dobija novac (prema prethodno potpisanim ugovorom sa donatorom).

– Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim studija izvodljivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu prijave

– Korisnik je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena, bez suštinskih izmena

Cilj donacija jeste da se unapredi poslovanje korisnika donacija u skladu sa nacionalnim i EU standardima iz oblasti zaštite životne sredine, primarne poljoprivredne proizvodnje / bezbednosti hrane.

Visina donacija se u skladu sa različitim zahtevima konkretnih poziva kreće od; 10.000 Eur do 2.000.000 Eur, po korisniku – primaocu donacije.

Aktivni konkursi (M1) i uslovi

MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

 • Meso
 • Mleko
 • Voće i povrće
 • Usevi

Korisnici programa (ko može da konkuriše):

Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:

 • fizička lica u PDV sistemu ili
 • pravna lica, sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.

Prihvatljivi opšti troškovi koji će se finansirati iz donacija:

 • izgradnja ili poboljšanje (rekonstrukcija) nepokretne imovine
 • kupovina nove mehanizacije i opreme
 • opšti troškovi (troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije, npr. naknada za arhitekte, inženjere, troškovi izrade elaborata zaštite životne sredine, troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na konkurs (konsultantske usluge za pripremu IPARD prijave i zahjeva za isplatu, trošak pripreme investicione studije/poslovnog plana i dr.)

Uslov za sve Mere:

 • Iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se bez PDV-a.
 • Prihvatljive nabavke, radovi i usluge moraju imati poreklo iz sledećih država: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina i Palestina.

Detaljnije o IPARD programu možete pročitati na sajtu.